Zapytanie ofertowe nr 2/06/2016

Zapytanie ofertowe nr 2/06/2016

Dotyczące przeprowadzenia robót budowlanych budynku magazynowego z zapleczem biurowo socjalnym                              o powierzchni 321,9 na  działkach o powierzchni 1411m2 zlokalizowanych w Jagatowie

zgodnie z projektem budowlanym

 

 1. 1.       Zamawiający:

Mar-Ship Firma Prywatna Grzegorz Bugaj

al. Rzeczypospolitej 1d/79
80-369 Gdańsk

NIP 584 145 9892, REGON 191481385

 1. 2.       Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych budynku magazynowego z zapleczem biurowo socjalnym o powierzchni 321,9 zgodnie z projektem budowlanym dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

 1. 3.       Informacje Ogólne:

Projekt „Podniesienie konkurencyjności Mar-Ship Firma Prywatna Grzegorz Bugaj poprzez redukcję energochłonności, materiałochłonności i czasochłonności procesu produkcji wraz z unowocześnieniem składników majątku oraz wybudowanie budynku magazynowego z częścią biurowo socjalną w Jagatowiew ramach Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane RPO WP.

 1. 4.       Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonawca robót budowlanych  zobowiązany będzie do wykonania prac budowlanych (etap I – stan surowy zamknięty)  zgodnie z dokumentacją projektu dostępną w siedzibie Zamawiającego

– Wykonanie (wylanie) ławy oraz ścian fundamentowych

– Wykonanie ścian konstrukcyjnych I poziomu (parter)

– Montaż podciągów, nadproży okiennych o drzwiowych żelbetowych monolitycznych oraz wieńców i słupków

– Montaż i demontaż szalunków do wykonania stropów

– Wykonanie stropów

– Wykonanie ścian konstrukcyjnych II poziomu (poddasze)

– Wykonanie ścian działowych I i II poziomu.

– Montaż konstrukcji więźby dachowej, impregnacja ognioochronna i owadobójcza elementów drewnianych

– Wykonanie pokrycia dachowego – deskowanie całej powierzchni dachu

– Wykonanie pokrycia dachowego (blachodachówka), obróbki blacharskie (parapety, rynny, rury spustowe)

– Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i cieplnych

– Montaż izolacji elewacyjnej (styropian 15 cm)

– Montaż siatki i kleju elewacji zewnętrznej

Cena netto powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do przeprowadzenia prac budowlanych na terenie działki w Jagatowie, gmina Pruszcz Gdański, w określonym terminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do ceny netto należy dodać aktualnie obowiązujący podatek VAT i podać cenę brutto.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

 1. 5.       Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

Roboty budowlane kod CPV 45 00 00 00-7

 1. 6.       Termin wykonania zamówienia

Wykonanie robót budowlanych (I etapu budowy) powinno nastąpić najpóźniej do dnia  15.02.2017 roku.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji terminu wykonania usługi, o zmianach których poinformuje telefonicznie oraz e-mailowo na 2 dni przed zrealizowaniem usługi.

 1. 7.       Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 

1. Przedstawią poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualną na dzień składania oferty kopię odpisu
z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego organu rejestrowego.

2. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, czyli nie zaistnieje sytuacja wzajemnych powiązań między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegającego w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

– posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. 8.       Kryteria oceny ofert

Zamawiający określił dwa rodzaje kryteriów:

a)                  Cena – 70% – oferent, który poda najniższą cenę otrzyma 70 pkt. Natomiast pozostałe oferty proporcjonalnie na podstawie wzoru: cena najniższej oferty / cena badanej oferty x 70 = liczba punktów

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów do zdobycia za Cenę wynosi 70 pkt.

b)                 Czas realizacji zamówienia – 30% – oferent, który poda najkrótszy czas realizacji zamówienia otrzyma 30 pkt. Natomiast pozostałe oferty proporcjonalnie na podstawie wzoru: najkrótszy czas realizacji zamówienia / czas realizacji badanej oferty x 30. Czas realizacji zamówienia będzie liczony w tygodniach.

Łączna maksymalna liczba punktów z kryterium CENA + TERMIN  WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH wynosi 100.

 1. 9.       Opis sposobu przygotowania ofert

W odpowiedzi na zamówienie:

1)        Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2)        Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty” stanowiący Załącznik Nr 1
do Zapytania o cenę
oraz Oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 2).

3)        Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.

4)        Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane
lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

5)        Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do podpisania oferty przez Wykonawcę.

6)        Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 1. 10.   Forma, miejsce i termin składania ofert:

Termin złożenia ofert upływa w dniu 29 czerwca 2016 o godzinie 16:00:00

Oferta powinna być przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy: grzegorzbugaj@mar-ship.pl

 1. 11.   Udzielenie zamówienia
  1. Tryb udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozdziale 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
  2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą ilość punktów.
 2. 12.   Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania

 1. 13.   Osoba do kontaktów:

Pan Grzegorz Bugaj

Email: grzegorzbugaj@mar-ship.pl

Tel: 48 606371618

 

 1. 14.   Zamawiający nie przewiduje dokonywania zmian w umowie zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.
 1. 15.   Wykaz załączników:
 1. Formularz oferty Wykonawcy.
 2. b.      Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań.

Załącznik Nr 1

Formularz Oferty

 

Nazwa Wykonawcy  
Siedziba Wykonawcy  
Adres do korespondencji  
Numer telefonu / faksu  
Adres e-mail  
NIP  
REGON  

 

Oferta skierowana do Zamawiającego:

 

………………………………….

 

Nawiązując do Zapytania ofertowego dotyczącego dostarczenia ………..………… w ramach realizacji projektu realizowanego na terenie …………………………………………………………….. w województwie ………………………………………..………, oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia:

 

 

Wykonanie I etapu                  robót budowlanych budynku magazynowego z zapleczem biurowo socjalnym o powierzchni 321,9 zgodnie z projektem budowlanym

 

 Cena Cena netto …………..Słownie Podatek VAT doliczony…………..

 

 

Zobowiązuję się do wykonania zamówienia zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym.

 

 

 

……

……….

Miejscowość, data

Czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy  
Siedziba Wykonawcy  
Numer telefonu / faksu  
Adres e-mail  
NIP  
REGON  

 

 

Oświadczam, że Firma:  ……………………….……………………………………………………………………………

W imieniu której działa Pan/i:  …………………………….… nie jest powiązana z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo, czyli nie zaistnieje sytuacja wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegająca w szczególności na:

 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Miejscowość, data

Czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy