Zapytanie ofertowe nr 1/06/2016

Zapytanie ofertowe nr 1/06/2016

Dotyczące zakupu oraz dostarczenia materiałów budowlanych niezbędnych do wybudowania budynku magazynowego z zapleczem biurowo socjalnym o powierzchni 321,9 zlokalizowanego w Jagatowie, gmina Pruszcz Gdański


 1. 1.       Zamawiający:

Mar-Ship Firma Prywatna Grzegorz Bugaj

al. Rzeczypospolitej 1d/79
80-369 Gdańsk

NIP 584 145 9892;  REGON 191481385

 

 1. 2.       Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa fabrycznie nowych materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania robót budowlanych budynku magazynowego z zapleczem biurowo socjalnym o powierzchni 321,9 m2 zlokalizowanego w Jagatowie zgodnie z projektem budowlanym (dostępny w siedzibie Zamawiającego).

 

 1. 3.       Informacje Ogólne:

Projekt „Podniesienie konkurencyjności Mar-Ship Firma Prywatna Grzegorz Bugaj poprzez redukcję energochłonności, materiałochłonności i czasochłonności procesu produkcji wraz z unowocześnieniem składników majątku oraz wybudowanie budynku magazynowego z częścią biurowo socjalną w Jagatowiew ramach Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane RPO WP.

 

 1. 4.       Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Zakup i dostawa fabrycznie nowych materiałów  budowlanych niezbędnych do realizacji prac budowlanych budynku magazynowego z zapleczem biurowo socjalnym o powierzchni 321,9 m2 lokalizowanego w Jagatowie

– Bloczek betonowy 14/24/38 ……………………………..cena jednostkowa za 1 szt.

– Beton komórkowy 24x24x59 (pustak) …………………cena jednostkowa za 1szt.

– Beton komórkowy 12x24x59 (pustak)………………….cena jednostkowa za 1 szt.

– Cegła pełna kl.150…………………………………………….cena jednostkowa za 1 szt.

– Folia czarna 5,0 m x 20mb  gr.0,2mm ………………….cena jednostkowa za 1 m2

– Papa asf. wierzchniego krycia IZOLMIX W400………cena jednostkowa za 1 rolkę.

– Papa asf. podkładowa P333……………………………….cena jednostkowa za 1 rolkę.

– Styropian FS-20 gr. 5 cm. dach-podłoga……………….cena jednostkowa za 1 m3.

– Styropian FS-15 frez 15 cm. fasada……………………..cena jednostkowa za 1 m3.

– Cement II/B-V 32,5  25kg. CEMEX………………………cena jednostkowa za 1 szt.

– Wapno hydratyzowane 30 kg…………………………….cena jednostkowa za 1 szt.

– Pręt stalowy gładki 6 mm………………………………….cena za 1 tonę.

– Pręt stalowy żebrowany 12 mm…………………………cena za 1 tonę.

– Pręt stalowy żebrowany 16 mm…………………………cena za 1 tonę.

– Pręt stalowy żebrowany 20 mm…………………………cena za 1 tonę.

– Pręt stalowy żebrowany 10 mm…………………………cena za 1 tonę.

– Drut czarny wiązałkowy ……………………………………cena jednostkowa za 1 kg.

– Płyta gipsowa zwykła 12,5 mm/ 2600…………………cena jednostkowa za 1 szt.

– Płyta gipsowa wodoodporna 12,5 mm/ 2600………cena jednostkowa za 1 szt.

– Łaty drewniane 4 x 6 cm…………………………………..cena jednostkowa za 1 mb.

– Łaty drewniane 2,5 x 5 cm………………………………..cena jednostkowa za 1 mb.

– Tarcica 25 mm………………………………………………..cena jednostkowa za 1 m3.

– Tarcica konstrukcyjna w/g projektu…………………..cena jednostkowa za 1 m3.

– Wełna Knauf Classic 100x1200x8500……………….. cena jednostkowa za 1 m2.

 

Cena netto powinna uwzględniać wszystkie koszty zakupu materiałów budowlanych, ich transportu na działkę zlokalizowaną w Jagatowie , w oferowanym terminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do ceny netto należy dodać aktualnie obowiązujący podatek VAT i podać cenę brutto.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.


 1. 5.       Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

zakup i dostawa fabrycznie nowych  materiałów budowlanych, kod CPV 44 11 10 00-1

 

 1. 6.       Termin wykonania zamówienia

Dostawa materiałów budowlanych

Dostawa pierwszej partii materiałów (niezbędnych do rozpoczęcia prac I etapu) powinna nastąpić do dnia 12.07.2016 roku późniejsze dostawy zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji terminu wykonania usługi, o zmianach których poinformuje telefonicznie oraz e-mailowo na 2 dni przed zrealizowaniem usługi.

 

 1. 7.       Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

 

1. Przedstawią poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualną na dzień składania oferty kopię odpisu
z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego organu rejestrowego.

2. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, czyli nie zaistnieje sytuacja wzajemnych powiązań między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegającego w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

– posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. 8.       Kryteria oceny ofert

 Zamawiający określił dwa rodzaje kryteriów.

a)                  Cena – 70% – oferent, który poda najniższą cenę otrzyma 70 pkt. Natomiast pozostałe oferty proporcjonalnie na podstawie wzoru: cena najniższej oferty / cena badanej oferty x 70.

Punkty kryterium CENA zostaną obliczone według następującego wzoru:

Cena oferty najtańszej brutto …………………………………………………..    x 70 = liczba punktów

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc
po przecinku. Maksymalna ilość punktów do zdobycia za Cenę wynosi 70 pkt.

 

b)                 Czas realizacji zamówienia – 30% – oferent, który poda najkrótszy czas realizacji zamówienia otrzyma 30 pkt. Natomiast pozostałe oferty proporcjonalnie na podstawie wzoru: najkrótszy czas realizacji zamówienia / czas realizacji badanej oferty x 30. Czas realizacji zamówienia będzie liczony w dniach.

 Łączna maksymalna liczba punktów z kryterium CENA + TERMIN  DOSTARCZENIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH wynosi 100.

 1. 9.       Opis sposobu przygotowania ofert

W odpowiedzi na zamówienie:

1)        Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2)        Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty” stanowiący Załącznik Nr 1
do Zapytania o cenę
oraz Oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 2).

3)        Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.

4)        Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane
lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

5)        Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do podpisania oferty przez Wykonawcę.

6)        Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 

 1. 10.   Forma, miejsce i termin składania ofert:

Termin złożenia oferty upływa w dniu 29 czerwca 2016 o godzinie 15:00:00

Oferta powinna być przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy: grzegorzbugaj@mar-ship.pl

 1. 11.   Udzielenie zamówienia
  1. Tryb udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozdziale 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
  2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą ilość punktów.
 2. 12.   Unieważnienie postępowania

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania

 

 1. 13.   Osoba do kontaktów:

Pan Grzegorz Bugaj

Email: grzegorzbugaj@mar-ship.pl

Tel: 48 606371618

 

 1. 14.   Zamawiający nie przewiduje dokonywania zmian w umowie zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.

 

 1. 15.   Wykaz załączników:
  1. Formularz oferty Wykonawcy.
  2. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań.

   

  Załącznik Nr 1

  Formularz Oferty

   

  Nazwa Wykonawcy  
  Siedziba Wykonawcy  
  Adres do korespondencji  
  Numer telefonu / faksu  
  Adres e-mail  
  NIP  
  REGON  

   

  Oferta skierowana do Zamawiającego:

   

  ………………………………….

   

  Nawiązując do Zapytania ofertowego dotyczącego dostarczenia ……………………………………………………………………… w ramach realizacji projektu realizowanego na terenie …………………………………………………………….. w województwie ………………………………………..………, oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia:

   

   

  Zakup oraz dostarczenie materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania robót budowlanych budynku magazynowego z zapleczem biurowo socjalnym o powierzchni 321,9 m2

   

  Cena Cena netto ………Słownie ……………… Podatek VAT doliczony do…………..

   

   

   

  Zobowiązuję się do wykonania zamówienia zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym.

   

   

   

  …………………………………

  …………………………

  Miejscowość, data

  Czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Załącznik nr 2

   

  Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań

   

   

  ZAMAWIAJĄCY:

   

  WYKONAWCA:

  Nazwa Wykonawcy  
  Siedziba Wykonawcy  
  Numer telefonu / faksu  
  Adres e-mail  
  NIP  
  REGON  

   

   

  Oświadczam, że Firma:  ………………………………………

  W imieniu której działa Pan/i:  …………………………….… nie jest powiązana z Zamawiającym osobowo
  lub kapitałowo, czyli nie zaistnieje sytuacja wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego, lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
  a Wykonawcą, polegająca w szczególności na:

   

  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

  b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

  d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  ………………………

  …………………………

  Miejscowość, data

  Czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy